ISO 27017 Bulut hizmetlerinde bilgi güvenliği kontrolleri

Bulut hizmetlerinde ISO/IEC 27002’ye dayalı bilgi güvenliği kontrolleri için uygulama ilkesi olan ISO/IEC 27017:2021, bulut hizmeti müşterileri ve bulut hizmeti sağlayıcılarına hitap etmektedir. Yönergelerin bazıları, kontrolleri uygulayan bulut hizmeti müşterileri için, bazıları ise bu kontrollerin uygulanmasını destekleyen bulut hizmeti sağlayıcıları içindir. (ISO/IEC 27017)

Kontrollerin tamamına yazının sonundaki pdf dosyasından erişebilirsiniz.

Bulut hizmetlerinde ISO/IEC 27002’ye dayalı bilgi güvenliği kontrolleri

BHM: Bulut Hizmetleri Müşterisi

BHS: Bulut Hizmetleri Sağlayıcısı

 • Varlık envanteri

BHM: Varlık envanterine, bulut bilişim ortamında depolanan bilgiler ve ilişkili varlıklar dahil edilmelidir.

BHM: Sağlayıcı ile anlaşmanın sonlanması ile müşteri varlıklarının iadesi veya kaldırılması sonucu tüm müşteri verilerinin sağlayıcı sistemlerinden silindiğine dair belgelenmiş bir kanıt istenmelidir.

BHS: Varlık envanterinde bulut hizmeti müşteri verileri ve bulut hizmetinden türeyen veriler tanımlanmalıdır.

BHS: Müşteri ile anlaşmanın sonlanmasını takiben müşteri varlıkları zamanında kaldırılmalı ve eğer gerekliyse iade edilmelidir.

 • Ağlara ve ağ hizmetlerine erişim

BHM: Kullanılan her bir ayrı bulut hizmetine kullanıcı erişimi için gereksinimler belirtilmelidir.

 • Kullanıcı erişim yönetimi

BHS: Kullanıcı kaydetme ve kayıt silme fonksiyonları müşteriye sağlanmalıdır.

BHS: Kullanıcılarının erişim haklarını yönetmek için müşteriye teknik özellikleri sağlamalıdır.

BHS: Müşterinin bulut hizmetlerini yönetmesi için yeterli kimlik doğrulama teknikleri sağlamalıdır.

BHS: Müşterinin gizli kimlik doğrulama bilgilerinin yönetimine dair prosedürler oluşturmalıdır.

BHM: Bulut hizmetinin yönetimi için yeterli kimlik doğrulama teknikleri kullanılmalıdır.

BHM: Tedarikçinin sağladığı gizli kimlik doğrulama bilgileri ile ilgili prosedür kendi prosedürlerini doğrulamalıdır.

 • Sistem ve uygulama erişim kontrolü

BHM: Bulut hizmetindeki bilgilere erişimin, erişim kontrol politikasına uygun olarak kısıtlanabileceğinden emin olmalıdır.

BHM: Ayrıcalıklı destek programlarının kullanımı bulut hizmetinin kontrolleri ile çatışmamalıdır.

BHS: Müşterinin bulut hizmetindeki verilere erişimi kısıtlamasına olanak tanıyan erişim kontrollerini sağlamalıdır.

BHS: Bulut hizmeti içinde kullanılan her tür destek programı için gereklilikleri tanımlamalıdır.

 • Kriptografik kontroller

BHM: Kriptografik kontrollerin kullanımına ilişkin politika bulut hizmetlerini kapsamalıdır.

BHM: Her bir bulut hizmeti için kriptografik anahtarları tanımlamalı ve anahtar yönetimi için prosedürler uygulamalıdır.

BHS: Kriptografi kullandığı durumlarla ilgili bulut hizmeti müşterisine bilgi vermelidir.

 • Teçhizat

BHM: Teçhizatın güvenli olarak imhası veya tekrar kullanımına yönelik bulut hizmeti sağlayıcısının politikalara ve prosedürlere sahip olduğunu doğrulamalıdır.

BHS: Teçhizatın güvenli olarak imhası veya tekrar kullanımıyla ilgili gerekli düzenlemeler zamanında yapılmalıdır.

 • İşletim prosedürleri ve sorumlulukları

BHM: Değişiklik yönetimi süreci, bulut hizmeti sağlayıcısı tarafından yapılan herhangi bir değişikliğin etkilerini hesaba katmalıdır.

BHM: Kapasitenin sağlayıcı tarafından karşılandığından emin olmalıdır.

BHM: Bulut hizmeti sağlayıcısından yedekleme hizmeti alınıyorsa işlevin teknik özellikleri talep edilmelidir.

BHS: Bulut servisini olumsuz olarak etkileyebilecek değişikliklerle ilgili bilgileri müşteriye sağlamalıdır.

BHS: Kaynak yetersizliğinden kaynaklanan bilgi güvenliği ihlali olaylarını önlemek üzere toplam kaynak kapasitesini izlemelidir.

BHS: Sunduğu yedekleme işlevlerinin teknik özelliklerini bulut hizmeti müşterisine sağlamalıdır.

 • Kaydetme ve izleme

BHM: Bulut hizmetinin olay kaydetme gereksinimlerini karşıladığı doğrulanmalıdır.

Bulut hizmeti müşterisi ile bulut hizmeti sağlayıcısı arasındaki sorumlulukların tahsisi bulut hizmetine ilişkin ayrıcalıklı işlemleri kapsamalıdır.

BHM: Bulut hizmeti sağlayıcısının sistemleri için kullanılan saat senkronizasyonu hakkında bilgi talep etmelidir.

BHM: Bulut hizmeti sağlayıcısından teknik zafiyetlerin yönetilmesi hakkında bilgi talep edilmelidir.

BHS: Müşteriye sistemler tarafından kullanılan saat ve senkronizasyon hakkında bilgi verilmelidir.

BHS: Müşteriye teknik zafiyetlerin yönetilmesi hakkında bilgi sağlanmalıdır.

 • Haberleşme Güvenliği

BHM: Ağların ayrılması ile ilgili gerekliliklerin sağlayıcı tarafından karşılandığı doğrulanmalıdır.

BHS: Ağlarda ayrımla ilgili olarak; çok kullanıcılı bir ortamda kullanıcılar arasında ayrım ve sağlayıcı ve müşteri ağı arasındaki ayrım sağlanmalıdır.

 • Bilgi sistemlerinin güvenlik gereklilikleri

BHM: Sunulan hizmetlerin bulut hizmeti için bilgi güvenliği gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığı değerlendirmelidir.

BHM: Sağlayıcıdan güvenli geliştirme prosedürlerinin ve uygulamalarını kullanımı hakkında bilgi talep edilmelidir.

BHS: Müşterilere, kullandıkları bilgi güvenliği yetileri hakkında bilgi sağlamalıdır.

BHS: Müşteriye güvenli geliştirme prosedürleri ve uygulamaların kullanımı hakkındaki bilgi sağlanmalıdır.

 • Tedarikçi ilişkilerinde bilgi güvenliği

BHM: Tedarikçi ilişkileri için bilgi güvenliği politikasına bulut hizmeti sağlayıcısı dahil edilmelidir.

BHM: Tedarikçi anlaşmalarında bulut hizmetleri ile ilgili güvenliği ele almalıdır.

BHS: Müşteri ile yapılacak anlaşmalarda bilgi güvenliği önlemleri sözleşmeye dahil edilmelidir.

BHS: Eş bulut hizmeti sağlayıcıları kullanılıyorsa veya bulut hizmetlerini tedarik zincirine dayalı olarak tedarik ediyorsa bilgi güvenliği seviyelerine dikkat edilmelidir.

 • Bilgi güvenliği ihlal olaylarının ve iyileştirmelerinin yönetimi

BHM: Bilgi güvenliği ihlali olayının yönetimi için sorumluluklar belirlenmelidir.

BHM: Sağlayıcıdan bilgi güvenliği olaylarının raporlanması ile ilgili bilgi talep edilmelidir.

BHS: Müşteri ile arasındaki bilgi güvenliği ihlali olayının yönetim sorumluluklarının tahsisine ve ilgili prosedürlere ilişkin hususları tanımlamalıdır.

BHS: Müşteriye bilgi güvenliği olaylarının raporlanması ile ilgili bilgi sağlanmalıdır.

Bulut hizmeti müşterisi ve bulut hizmeti sağlayıcısı, kanıt toplamaya yönelik prosedürler üzerinde anlaşmaya varmalıdır.

 • Yasal ve sözleşmeye tabi gereksinimlere uyum

BHM: İş için gerekli olan düzenleme ve standartlarla ilgili sağlayıcıdan uyumluluk kanıtı istenmelidir.

BHM: Buluta özgü lisans hakkı gerekliliklerini tanımlamaya yönelik bir prosedür olmalıdır.

BHM: Sağlayıcı tarafından toplanan ve depolanan kayıtların korunması hakkında bilgi talep edilmelidir.

BHM: Kriptografik kontroller dizisi, ilgili anlaşmalar, yasalar ve düzenlemelere uygun olmalıdır.

BHM: Bilgi güvenliği kontrollerinin uygulandığına dair sağlayıcıdan kanıt talep edilmelidir.

BHS: Geçerli yasalar ve sözleşme gerekliliklerine mevcut uyumluluğunun kanıtını müşteriye sağlanmalıdır.

BHS: Fikri mülkiyet hakları şikayetlerine yanıt vermeye yönelik bir süreç kurulmalıdır.

BHS: Toplanan ve depolanan kayıtların korunması hakkında müşteri bilgilendirilmelidir.

BHS: Uygulanan kriptografik kontroller müşteriye açıklamalıdır.

BHS: Bilgi güvenliği kontrollerinin uygulandığına dair kanıtlar müşteriye sunulmalıdır.

 • Bulut hizmeti müşterisi ile bulut hizmeti sağlayıcısı arasındaki ilişki

Bulut hizmetinin kullanımında paylaşılan bilgi güvenliği rollerine yönelik sorumluluklar, tanımlanmış taraflara tahsis edilmeli, belgelenmeli, tebliğ edilmeli ve uygulanmalıdır.

 • Paylaşılan sanal ortamdaki bulut hizmeti müşteri verilerine erişim kontrolü

BHS: Müşterinin bulut hizmeti üzerinde çalışan sanal ortamı, diğer bulut hizmeti müşterilerinden ve yetkisiz kişilerden korunmalıdır.

BHS: Bulut ortamındaki sanal makineler iş ihtiyaçlarını karşılamak üzere sıkılaştırılmalıdır.

 • Operasyonel prosedürler ve sorumluluklar

Bir bulut bilişim ortamındaki yönetimsel işlemlere yönelik prosedürler tanımlanmalı, belgelenmeli ve izlenmelidir.

 • Kayıt tutma ve izleme

BHM: Kullanılan bulut hizmetlerinin belirtilen hususları izlenebilmelidir ve izleme işlevleri hakkında sağlayıcıdan bilgi almalıdır.

BHS: Hizmet izleme işlevlerinin izlenmesine olanak sağlayan işlevler ve dokümantasyonu müşteriye sağlamalıdır.

 • Ağ güvenliği yönetimi

BHS: Sanal ve fiziksel ağlar için güvenlik yönetimi uyumlulaştırılarak belgelenmelidir.

Uygulandığı Takdirde Standardın İlgili Organizasyona Sağlayabileceği Kazanımlar

 • Bulut hizmeti kullanıcıları için rolleri ve sorumlulukları özetler.
 • Çevrimiçi operasyonlar ve mimari hakkında daha kapsamlı bir anlayış sağlar.
 • Bulutta işlenen bilgilerin güvenli olduğuna dair güvence sağlar.
 • Güvenlik ihlali riskinin ve diğer risklerin azaltılmasına yardımcı olur.
 • Müşteriler için kapsamlı bir bilgi güvenliği yönetimi çerçevesi sağlar, sağlayıcıları da sorumlu tutar.
 • ISO 27001 sertifikasını genişletir ve geliştirir.
 • Sağlayıcılar için kapsamlı bir bilgi güvenliği yönetimi çerçevesi sağlar.

Bulut müşterilerine bulut hizmeti sağlayıcılarından ne beklenmesi gerektiği konusunda pratik bilgiler sağlar.

Yorum yapın